Chăm sóc Bàn Tay – Chân Wax LôngCHĂM SÓC BÀN TAY BÀN CHÂN
 

 


1. Wax nách                                                    90.000đ        20 phút
 2. Wax mày, mép                                            90.000đ        20 phút
 3. Wax tay                                 150.000đ  - 250.000đ       30 phút
 4. Wax chân                              200.000đ – 300.000đ        30 phút
 5. Wax bikini                              250.000đ – 400.000đ        40 phút
 

Các tin khác